BACK TO SCHOOL 2019

Regulamin ”Back to school”


§ 1. Postanowienia ogólne

Organizatorem Promocji pod nazwą „Back to school” jest Maqsimum Matusiewicz Ruchlewicz
Wycichowski Spółka Jawna, al. Papieża Jana Pawła II 5, 70-415 Szczecin.


§ 2. Zasady ogólne Promocji

1. Promocja skierowana jest do:
• pracowników i nauczycieli wszystkich instytucji edukacyjnych w Polsce
• studentów uczelni wyższych, którzy ukończyli 18 lat,
• rodziców studentów wymienionych powyżej (przy założeniu, iż osoba, której dane dotyczą
wyrazi wcześniej zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych)
2. Uczestnikiem promocji jest osoba fizyczna, zamieszkała w Polsce, konsument w rozumieniu
art. 221[1] Kodeksu cywilnego, która skorzysta z Promocji.
3. Osoba uprawiona do zniżki może nabyć jeden komputer stacjonarny, jednego notebooka,
jednego iPada i Apple Pencil w danym roku kalendarzowym.
4. Promocja jest prowadzona na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia
23.08.2019r. do 26.10.2019r. w salonie Maqsimum w Szczecinie
5. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z faktem, że Uczestnik Promocji zapoznał się z
postanowieniami Regulaminu i je zaakceptował.
6. Uczestnik biorący udział w Promocji nabywa prawa do otrzymania Rabatu:
• 4% na zakup iPad mini
• 6% na zakup iPada
• 6% na zakup komputera stacjonarnego (iMac, iMac Pro, MacMini)
• 11% na zakup komputera przenośnego (MacBook Pro, MacBook Air)


§ 3. Zasady otrzymania Rabatu

1. W Promocji mogą uczestniczyć osoby wskazane w § 2 ust. 1 Regulaminu, które w czasie
trwania Promocji zakupią wybrany sprzęt Apple oraz przy dokonywaniu zakupu w salonie
okażą wymagane dokumenty:
• ważną legitymację studencką/nauczycielską
• potwierdzenie przyjęcia na studia
• zaświadczenie o zatrudnieniu w sektorze edukacyjnym
a następnie wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych i kserokopię lub skan dokumentu.
2. Niedostarczenie lub nieokazanie dokumentu lub zaświadczenia może być powodem do
anulowania zamówienia bądź jego zmiany na produkt w pełnej cenie.


§ 4. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje związane z Promocją powinny być́ zgłaszane bezpośrednio w Salonie
Maqsimum.
2. Reklamacja dotycząca Promocji powinna zawierać adres korespondencyjny lub adres e-mail,
na który ma zostać udzielona odpowiedź, imię i nazwisko reklamodawcy, datę wystąpienia i
opis zgłaszanych zastrzeżeń lub niezgodności.
3. Termin na rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora wynosi 14 dni od dnia jej wpływu. W
przypadku, gdy rozpatrzenie złożonej reklamacji będzie wymagać od Organizatora podjęcia
dodatkowych czynności, czas na jej rozpatrzenie może ulec stosownemu przedłużeniu, o czym
osoba, która złożyła reklamację zostanie poinformowana oddzielną wiadomością w terminie 14
dni od dnia otrzymania reklamacji.
4. Niezależnie od wskazanej wyżej procedury Uczestnik może dochodzić roszczeń zgodnie z
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.


§ 5. Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Uczestników w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („ogólne rozporządzenie o
ochronie danych”) jest: Maqsimum Matusiewicz Ruchlewicz Wycichowski Spółka Jawna, al.
Papieża Jana Pawła II 5, 70-415 Szczecin
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
• realizacji Promocji,
• rozpatrzenia ewentualnych reklamacji,
• ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszeń.
3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna zgoda osoby, której dane
dotyczą, jej brak uniemożliwia udział w Promocji. Przetwarzanie danych osobowych w
postępowaniu reklamacyjnym następuje na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
administratora, tj. na potrzeby rozpatrzenia żądań reklamacyjnych w celu ich rozwiązania na
etapie pozasądowym.
4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas trwania Promocji, a po jej
zakończeniu przez czas związany z wygaśnięciem roszczeń związanych z Promocją i zawartą
umową sprzedaży, oraz przez czas określony przepisami podatkowymi i przepisami
dotyczącymi sprawozdawczości finansowej.
5. Skany lub kserokopie dokumentów wskazanych w §3 będą przez administratora usuwane/
niszczone niezwłocznie po powierzeniu (przesłaniu) ich do Apple Distribution International
Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork Republic of Ireland reprezentującego producenta
sprzętu komputerowego objętego Promocją, celem udokumentowania zasadności
przyznanego Rabatu.
Administrator wyraźnie zastrzega, iż nie wymaga od Uczestnika zgody na przetwarzanie
danych osobowych w postaci zdjęcia z jego wizerunkiem znajdującego się w wyżej
wskazanym dokumencie, które to zdjęcie powinno zostać zasłonięte przy wykonywaniu
kserokopii lub w przesyłanym skanie.
6. Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo wglądu do treści podanych danych
osobowych, prawo żądania ich sprostowania, poprawiania, usunięcia, ograniczenia ich
przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania a także żądania ich
przeniesienia. Osobom takim przysługuje również prawo do cofnięcia zgody na ich
przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem ich
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Administrator
danych może powierzyć przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją Promocji
innym podmiotom, w szczególności Apple Distribution International Hollyhill Industrial Estate
Hollyhill, Cork Republic of Ireland oraz innym podmiotom świadczącym wsparcie techniczne
Organizatorowi.
7. Każda osoba ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.


§ 6. Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian treści Regulaminu.
Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie internetowej: https://
sklep.maqsimum.pl/
2. Organizator może odwołać Promocję w każdej chwili bez podania przyczyny. Informacja o
odwołaniu Promocji zostanie umieszczona na stronie internetowej https://sklep.maqsimum.pl/
3. Zmiana treści Regulaminu oraz odwołanie Promocji nie będzie miało wpływu na prawa już
nabyte przez Uczestników Promocji.
4. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i innych
powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
5. Sądem właściwym do rozpatrywania wszelkich sporów wynikłych w związku z Promocją jest
sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.
6. Zmiana treści Regulaminu oraz odwołanie Promocji nie będzie miało wpływu na prawa już
nabyte przez Uczestników Promocji.
7. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się̨ przepisy kodeksu cywilnego.

Używamy HansaWorld Enterprise ERP