Regulamin

 

Regulamin sklepu internetowego MAQSIMUM

 

Właścicielem sklepu internetowego pod adresem sklep.maqsimum.pl zwanego dalej Sklepem, jest firma MAQSIMUM Matusiewcz Ruchlewicz Wycichowski Sp.J. z siedzibą w Szczecinie, przy al. Wojska Polskiego 14, wpisana do Rejestru Przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000154052, posługująca się numerami NIP: 851-030-65-64 i REGON: 810202194, zwana dalej MAQSIMUM.

 

I. Strony i przedmioty transakcji.

 1. Sprzedawcą produktów w ofercie Sklepu jest jego właściciel - firma MAQSIMUM.
 2. Nabywcą w Sklepie może być firma (przedsiębiorca) lub konsument (osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych), zwana dalej Klientem.
 3. Przedmiotami transakcji są produkty i usługi wymienione w ofercie Sklepu.
 4. Wszelkie informacje dostępne w Sklepie jak i na stronach firmowych MAQSIMUM nie stanowią oferty handlowej (w rozumieniu art. 66 i n. Kodeksu Cywilnego), a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy.
 5. Ceny wszystkich produktów w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT), wyrażonymi w złotych polskich (PLN) lub w walucie obcej (np. EUR). Ceny produktów wyrażone w innej walucie niż PLN, w momencie ich wybrania do Koszyka przeliczane są na PLN wg aktualnego na ten moment kursu sprzedaży pieniędzy w NBP publikowamego na stronie http://www.nbp.pl/kursy/kursyc.html.
 6. Ceny podawane w Sklepie nie obejmują kosztów dostawy, jednakże MAQSIMUM pokrywa koszty dostawy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej wg zasad omówionych w dalszych punktach Regulaminu (IV, pkt. 5).
 7. Wszystkie towary oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe i objęte pełną gwarancją producenta, chyba że informacja przy danym produkcie wyraźnie określa odstępstwo od tych zasad.
 8. Oferta na produkty oznaczone jako Wyprzedaż lub Promocja dostępna jest do wyczerpania zapasów. Z powodu ograniczonej ilości towarów w tego typu, zamówienia złożone po wyczerpaniu się zapasów nie będą mogły być realizowane.
 9. Warunkiem złożenia pierwszego zamówienia w Sklepie jest przeprowadzenie procesu rejestracji wymaganych danych kontaktowych/adresowych lub/i danych do faktury, akceptacja niniejszego Regulaminu oraz Polityki prywatności.
 10. Podane przez Klienta w formularzu rejestracji dane, w tym szczególnie adres e-mail i telefon, zostaną wykorzystane wyłącznie do realizacji złożonych zamówień oraz realizacji prawnie usprawiedliwionych celów MAQSIMUM. Dane są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity - Dz. U. nr 101/2002, poz. 928).
 11. Klientowi przysługuje prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak może skutkować brakiem możliwości realizacji zamówienia.

 

II. Składanie zamówień.

 1. Zamówienie uważa się za złożone, gdy Klient ostatecznie zaakceptuje Koszyk, otrzyma w związku z tym zwrotnie numer zamówienia od Sklepu i informację o terminie realizacji zamówienia.
 2. MAQSIMUM ma prawo zweryfikować zamówienie kontaktując się z Klientem poprzez e-mail lub telefonicznie. Jeżeli weryfikacja nie powiedzie się, MAQSIMUM może anulować zamówienie, co będzie widoczne on-line w statusie zamówienia w Sklepie.
 3. Klient ma możliwość rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny, o ile zamówienie nie zostało zapłacone lub wysłane. W przypadku rezygnacji ze złożonego zamówienia należy niezwłocznie skontaktować się z MAQSIMUM. Nie ma możliwości anulowania zamówienia zrealizowanego.
 4. MAQSIMUM zastrzega sobie prawo do anulowania lub nieprzyjęcia zamówienia Klienta bez podania przyczyn oraz zastrzega sobie prawo do zmiany ceny produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania oraz ich wycofania z oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w każdej chwili.

 

 

III. Płatności.

 

 1. Płatności za zamówiony towar można dokonać w następujący sposób:
  • przelewem bankowym na konto MAQSIMUM prowadzone w Raiffeisen Polbank, nr rachunku: 08 1750 0012 0000 0000 3402 5037
  • gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie MAQSIMUM
  • kartą płatniczą przy odbiorze osobistym w siedzibie MAQSIMUM
  • za pobraniem przy przesyłce kurierskiej (wymaga uzgodnienia z pracownikiem MAQSIMUM), maksymalnie do kwoty 3.000 EUR przeliczonej na PLN wg kursu średniego NBP z danego dnia.
 2. Możliwe jest kredytowanie zakupów poprzez:
 3. Wszystkie formalności związane z kredytem lub leasingiem przygotowywane są przez pracownika MAQSIMUM w biurze handlowym MAQSIMUM. Klient ze swojej strony wyraża chęć zakupu oraz dostarcza niezbędne dokumenty i jeżeli zostanie pomyślnie zweryfikowana jego zdolność kredytowa przez instytucję finansującą, podpisuje stosowną umowę.
 4. Płatności z tytułu usług szkoleniowych nie podlegają zwrotom za wyjątkiem sytuacji, w której szkolenie nie dojdzie do skutku.

 

IV. Realizacja zamówień.

 

 1. Sposób i czas realizacji zamówienia zależy od dostępności danego towaru pokazywanego w Sklepie przy pomocy kolorowego znacznika statusu towaru:
  • zielony oznacza natychmiastową dostępność w naszym magazynie (na moment zatwierdzania Koszyka)
  • żółty oznacza możliwość realizacji zamówienia w terminie do 48h (towar jest w drodze do magazynu lub jest dostępny od ręki u dostawców Sklepu).
  • czerwony oznacza, że termin realizacji zamówienia będzie określony przez MAQSIMUM informacją zwrotną niezwłocznie po złożeniu zamówienia przez Klienta).
 2. Klient będzie informowany na bieżąco o dostępności produktu jak i o czasie realizacji zamówienia.
 3. Realizacja zamówienia wysyłkowego dla towarów dostępnych odbywa się niezwłocznie po zaksięgowaniu zapłaty za zamówiony towar, chyba że strony uzgodniły inną formę (za pobraniem, raty, leasing i in.).
 4. Zamówienia wysyłkowe na terenie kraju obsługiwane są przez firmę kurierską DPD Polska Sp. z o.o. i dostarczane są w dni robocze do 24h od momentu wysyłki.
 5. Koszty przesyłki na terenie Polski pokrywa MAQSIMUM, chyba że wartość zamówienia nie przekroczyła 400 PLN (z VAT). Wówczas do wartości zamówienia doliczany jest koszt przesyłki w wys. 25 PLN (z VAT).
 6. Klient ma prawo do wybrania innej firmy kurierskiej, przy czym wówczas MAQSIMUM nie pokrywa kosztów transportu.
 7. Zamówione towary są dostarczane na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.
 8. Zamówienia złożone z opcją odbioru osobistego rezerwują zamówiony towar na okres 48h, chyba że strony uzgodniły inaczej. Po tym czasie zamówienie może być anulowane przez MAQSIMUM.
 9. Do każdego zamówienia wystawiana jest Faktura VAT. 

 

 

V.  Reklamacje i zwroty.

 

 1. Jeżeli Klient stwierdzi w zakupionym towarze wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, zobowiązany jest niezwłocznie poinformować MAQSIMUM pisemnie o zaistniałym fakcie. Pracownik MAQSIMUM skontaktuje się wówczas z Klientem i w zależności od rodzaju sprawy uzgodnione będą dalsze etapy postępowania reklamacyjnego.
 2. Jeżeli w wyniku ustaleń z pracownikiem MAQSIMUM Klient ma odesłać towar do siedziby MAQSIMUM (lub pod inny, uzgodniony adres), jest  zobowiązany do zwyczajowego zabezpieczenia odsyłanego towaru w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w transporcie. Do przesyłki należy dołączyć opis stwierdzonych wad.  W przypadku stwierdzenia zasadności reklamacji towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe, Klientowi zostanie zaoferowany zwrot pieniędzy powiększony o koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego.
 3. Reklamacje należy składać jedną z form:
  • e-mailem na adres sklep@maqsimum.pl
  • faxem na nr (91)-4824722
  • listownie na adres MAQSIMUM Sp.J., al. Wojska Polskiego 14, 70-471 Szczecin
 4. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000. r., Nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami) Klient będący konsumentem (osobą fizyczną) może zrezygnować z towaru zakupionego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie nosi śladów używania, nie został w żaden sposób zniszczony czy zmieniony, jest w oryginalnym opakowaniu. Możliwość zwrotu nie dotyczy produktów objętych prawami autorskimi, takich jak oprogramowanie (w szczególności personalizowane). Wówczas Klient zobowiązany jest do poinformowania MAQSIMUM o chęci rezygnacji z transakcji i MAQSIMUM wystawia dla Klienta fakturę korygującą. Klient zobowiązany jest do jej podpisania i odesłania wraz z towarem do siedziby MAQSIMUM. Zwrot wartości towaru jest gwarantowany przez MAQSIMUM tylko w przypadku spełnienia wyżej wymienionych warunków. Pieniądze zostaną zwrócone przelewem lub przekazem pocztowym w kwocie zapłaconej kwoty łącznie z kosztami dostawy towaru do klienta (o ile te koszty zostały dla danego towaru określone). Koszty odesłania (zwrotu) towaru obciążają Klienta. Do zwrotu można wykorzystać przygotowany wzór odstąpienia od umowy sprzedaży.
 5. MAQSIMUM nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych bez uzgodnień, a w szczególności za pobraniem.

 

VI. Postanowienia końcowe.

 1. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 2. Korzystając z usług Sklepu Klient oświadcza, że zapoznał się i przyjął do wiadomości treść niniejszego regulaminu w pełnym brzmieniu. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z jego brzmieniem od momentu złożenia przez klienta zamówienia.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271).
 4. MAQSIMUM jest uprawnione do zmiany niniejszego Regulaminu. Z tego powodu każdy kolejny zakup w Sklepie oznacza akceptację aktualnego na taki moment Regulaminu. O ewentualnych zmianach w Regulaminie Klienci Sklepu będą poinformowani za pomocą poczty e-mail.
Używamy HansaWorld Enterprise ERP